Standard Terms of Website Use

Tyto webové stránky vám přináší společnost Arla Foods amba. Pokud máte nějaké připomínky nebo dotazy, kontaktujte nás na adrese arla@arlafoods.com nebo nám napište na adrese Sønderhøj 14, DK-8260 Viby J.

Jste pozváni k použití webové stránky www.arla.com (dále jen "webová stránka") na základě níže uvedených podmínek používání.

Zadáním a používáním webových stránek se předpokládá, že jste si přečetli a přijali tyto smluvní podmínky. Pokud nesouhlasíte s těmito Smluvními podmínkami nebo jakoukoli jejich částí, neměli byste vstoupit na webovou stránku a ani ji používat.

Společnost Arla může tyto Podmínky používání kdykoli změnit. Vaše další užívání těchto webových stránek (nebo jiných webových stránek společnosti Arla) po této změně prokazuje váš souhlas s tím, že budete vázáni změněnými Podmínkami použití.

Budeme zdůrazňovat všechny změny, které uděláme ve Smluvních podmínkách, ale doporučujeme, abyste častokrát zkontrolovali Podmínky používání. Pokud nesouhlasíte s některou změnou Smluvních podmínek, musíte okamžitě přestat používat stránky společnosti Arla.

1. Přesnost obsahu

Společnost Arla vyvíjí veškeré úsilí, aby zajistila, že obsah webových stránek bude přesný a aktuální. Na druhou stranu společnost Arla nenabízí žádnou záruku (ať výslovně předpokládanou nebo jinou) týkající se spolehlivosti, přesnosti nebo úplnosti informací uvedených na webové stránce .

Arla může odstranit materiál z webových stránek podle vlastního uvážení a bez upozornění.

Veškeré informace uvedené v souvislosti s obsahem výživy nebo přínosy pro zdraví jakéhokoli produktu společnosti Arla nebo ve vztahu k jiným lékařským otázkám mají obecnou povahu. Není to náhrada za lékařskou pomoc a nemělo by se na ně spoléhat. Měli byste se obrátit na svého lékaře. Pokud se rozhodnete spoléhat na takové informace, činíte tak výhradně na vlastní nebezpečí a (podle platných zákonů) společnost Arla nemůže být zodpovědná za výsledek.

2. Duševní vlastnictví

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že veškerá autorská práva, ochranné známky a jiná práva duševního vlastnictví v obsahu webových stránek, v softwaru a ve vašem kódu HTML a jiném kódu obsaženém na těchto webových stránkách zůstávají vždy svěřena společnosti Arla a / nebo jejím poskytovatelům licence a jsou chráněna autorským právem a dalšími zákony a mezinárodními smlouvami.

Uživatelé nesmí měnit, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, přerozdělovat, reprodukovat, publikovat, licencovat, komerčně využívat, vytvářet odvozená díla, převádět nebo prodávat jakýkoli materiál, který je zobrazen na webové stránce bez toho, aniž by měl písemné oprávnění od společnosti Arla.

Webová stránka a její obsah jsou chráněné autorskými právy a autorská práva jsou ve vlastnictví společnosti Arla Foods, pokud není uvedeno jinak. Bez omezení výše uvedeného je kopírování výše uvedených materiálů na libovolný jiný server nebo místo pro publikaci, reprodukci nebo distribuci výslovně zakázáno.

Veškeré ochranné známky uvedené na webové stránce jsou ve vlastnictví společnosti Arla Foods nebo Arla Foods získala od majitele ochranné známky povolení používat ochrannou známku na webové stránce.

Pokud si přejete získat oprávnění k užívání jakékoliv ochranné známky nebo jiného materiálu, který může být čas od času zobrazen na webových stránkách, kontaktujte nás na adrese arla@arlafoods.com 

3. Obrazové banky

Některé obrázky a materiály jsou k dispozici pro omezené použití prostřednictvím Image Bank.

Pokud chcete použít jakýkoli obrázek nebo materiál, který se objeví ve fotobance, musíte se nejprve zaregistrovat u společnosti Arla. Registrační formulář a licenční podmínky se objeví u Image Bank.

4. Zákaz komerčního užívání obsahu webových stránek

Materiál, který je na webové stránce zobrazován, můžete používat pouze podle výslovného povolení společnosti Arla nebo jejích poskytovatelů licencí.

Tato webová stránka je určena k poskytování informací týkajících se produktů společnosti Arla a webová stránka je určena pouze pro osobní, nekomerční účely.

Uživatelé nesmí používat tuto webovou stránku nebo jakýkoli materiál, který se objevuje na webových stránkách, a to za účelem dalšího komerčního účelu, včetně (ale nikoliv výhradně) reklamy nebo propagace nebo generování aktivit na jakékoliv jiné webové stránce.

5. Spojení

Arla může čas od času obsahovat odkazy na této webové stránce na jiné webové stránky nebo zdroje provozované jinými stranami než Arla. Tyto odkazy jsou poskytovány pro pohodlí uživatelů a společnost Arla není zodpovědná za dostupnost takových externích webových stránek nebo zdrojů a neschvaluje ani nenese odpovědnost za obsah těchto externích webových stránek nebo zdrojů a nenese odpovědnost za kontrolu osobních údajů ani kontrolu nad nimi.

Důrazně doporučujeme zkontrolovat podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů těchto externích webových stránek předtím, než je zadáte nebo použijete.

Chcete-li vytvořit hypertextový odkaz na tuto webovou stránku nebo na jakýkoli jiný web provozovaný nebo udržovaný společností Arla Foods, prosím kontaktujte arla@arlafoods.com Arla obecně vítá odkazy na své webové stránky. Souhlasíte však s tím, že Arla může požadovat, aby byl odkaz odstraněn, pokud Arla shledá odkaz jako nevhodný.

6. Omezení odpovědnosti

Internet je svou povahou nespolehlivým médiem. V důsledku toho souhlasíte, že tato webová stránka je nabízena na základě "jak je" a "jak je k dispozici".

Společnost Arla podniká veškeré přiměřené kroky, aby zajistila, že webové stránky budou fungovat po celou dobu, ale společnost Arla nezaručuje, že tato webová stránka bude nepřerušena, včasná, bezpečná nebo bezchybná, že závady budou opraveny, nebo že tato webová stránka nebo server je k dispozici bez virů softwaru nebo chyb nebo jiných defektů.

Zatímco společnost Arla nevylučuje odpovědnost za úmrtí nebo zranění, akceptujete tyto smluvní podmínky, souhlasíte s tím, že společnost Arla nenese odpovědnost vůči vám za jakoukoli ztrátu nebo škodu, kterou trpíte v důsledku návštěvy této webové stránky nebo využívání informací dostupných na webové stránce. Musíte přijmout vlastní bezpečnostní opatření (instalace vhodných ochranných opatření proti počítačovým virům a zajištění toho, abyste uchovávali aktuální kopie všech dat), abyste se ochránili před ztrátou nebo poškozením.